CO2

Kooldioxide

Compost

Stabiel, veilig, humusachtig eindproduct van gecontroleerd composteringsproces

Compostering

Bewerken van organische afvalstoffen met micro-organismen onder aerobe condities

Convenant

Overeenkomst tussen overheden, tussen een overheid en een natuurlijk of een een rechtspersoon, of tussen natuurlijke en/of rechtspersonen

COVRA

Centrale Organisatie voor Radioactief Afval