C2C

Cradle to Cradle (in Nederland : afval is voedsel)

Carbon footprint

De totale hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen, die gedurende de volledige levenscyclus van een proces of product wordt uitgestoten, in gr CO2-eq/kWh

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS

Carbon Capture Storage – Opslag van CO2 na vrijkomen bij verbrandingsproces

CFK

Chloor Fluor Koolwaterstof

CO2

Kooldioxide

Compost

Stabiel, veilig, humusachtig eindproduct van gecontroleerd composteringsproces

Compostering

Bewerken van organische afvalstoffen met micro-organismen onder aerobe condities

Convenant

Overeenkomst tussen overheden, tussen een overheid en een natuurlijk of een een rechtspersoon, of tussen natuurlijke en/of rechtspersonen