Internalisering

Toerekening van kosten van ongewenste neveneffecten aan veroorzakers c.q. producenten of dienstverleners