End of Waste-criteria

Criteria conform de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen voor de beoordeling van de einde-afval-stoffenfase voor producten of materialen