Richtlijn

Wetgevend instrument op basis van artikel 288 van het EU-Verdrag, veelal kaderrichtlijn genoemd

RIVM

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne